• Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Mọi thay đổi, huỷ bỏ phải được sự thông báo sớm nhất bằng văn bản và được chấp nhận của bên kia.
  • Nếu bên A (hoặc bên B) huỷ bỏ chương trình hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng thì bên A (hoặc bên B) phải bồi hoàn thiệt hại 50% tổng giá trị hợp đồng cho bên B (hoặc bên A).
  • Nếu bên A (hoặc bên B) huỷ bỏ chương trình hợp đồng sớm hơn 14 ngày, tính đến thời điểm thực hiện hợp đồng, thì bên A (hoặc bên B) phải bồi hoàn thiệt hại 100% tổng giá trị hợp đồng cho bên B (hoặc bên A).
  • Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hoả hoạn ... dẫn đến một trong hai bên huỷ chuyến đi thì chi phí thực tế sẽ căn cứ vào các chi phí một trong hai bên đã phải chi trả và bên huỷ sẽ có trách nhiệm chi trả số tiền trên sau khi đã được sự thống nhất cả hai bên.
  • Mọi vấn đề phát sinh của hợp đồng được giải quyết trên cơ sở thoả thuận bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, các bên vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0862528118
x